Events

TH: Rice Harvest Festival 2012 @ Tacomepai

Pai Explorer

ดนตรี กวี ชาวนา วิถีของชาวนา ภาษาแห่งดนตรี บทกวีกลางพงไพร สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นเมืองปายกับดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม

วิถีที่มีค่า ณ ผืนนาทุ่งยาว ไฮ๋อุ๊ยตาคำปาย หมู่ ๙ บ้านตีนธาตุ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัน พุธ ที่ ๒๖ – ศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

เป็นกิจกรรม ที่มีคุณลักษณะ ที่มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีจุดยืนในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในกิจกรรม รู้ถึงคุณค่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบง่าย เน้นทฤษฎีในภาคปฏิบัติและการเรียนรู้ “ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” ไม่ใช่แค่มาปาฐกถา มีวาทะอันสวยหรู หรือ แค่ชักชวนให้คนในสังคมให้มาใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของ แต่มุ่งไปที่กระบวนการผลิตของกิจการธุรกิจในครัวเรือน สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ดนตรีและเสียงเพลง บทเพลงในท้องนา บทเพลงพื้นเมือง บทเพลงแห่งชนเผ่าจะเป็นเครื่องมือสื่อสารให้กับผู้มาเยือน เด็ก และเยาวชน ตลอดจนชาวบ้านชาวเมืองท้องถิ่นบ้านเรา กลุ่มเยาวชนเครือข่ายดนตรีสร้างสุขในโครงการ “เอาดนตรีมาคุยกัน” ซึ่งเป็นผลผลิตเยาวชนคนดนตรีที่เกิดขึ้นที่ปาย และกำลังจะถูกต่อยอดให้เจริญงอกงามตามวิถีคนรักดนตรี คนรักวิถีชีวิตคนพื้นเมือง คนชนเผ่า

Pai Explorer

Rice Harvest Festival 2012

 

กิจกรรม

๑.จัดให้มีเวทีปูเสื่อคุยกันเรื่องภาวะโลกร้อน การทำเกษตรแบบธรรมชาติ วัฒนธรรม มหกรรมดนตรีชนเผ่า และเพลงพื้นบ้านผ่านเวทีสัมมนาในหัวข้อ
“ อดีต- ปัจจุบันและก้าวย่างสู่อนาคตอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากร คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ

๒. เวทีร่วมสมัยที่ตกแต่งเน้นวิถีธรรมชาติ

๓. โชว์พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแรกนาข้าว การเก็บเกี่ยว-นวดข้าว-ขนข้าวใส่เกวียนใส่ฉาง-ตำข้าว วิถีพอเพียงตามแบบฉบับชนเผ่า

๔. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทอผ้า ตีเหล็ก จักสาน และอื่นๆ

๕. โชว์วิถีคนเมือง วิถีชาวนา

๖. เชิญชวนนักศึกษามาออกค่าย โดยมากิน นอน ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกัน

๗. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวืตดั้งเดิมของชนเผ่า

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.