Things to Do in Pai

TH: Time for Adventures Rafting Tour on the Pai River

Pai Explorer

แม่น้ำปาย
แม่น้ำปายมีต้นกำเนิดจากทิวเขาถนนธงชัยและเทือกเขาแดนลาวไหลพาดผ่านอำเภอปาย กิ่งอำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วไหลไปออกแม่น้ำสาละวิน ตลอดสายยาวราว ๑๘๐ กิโลเมตร แม่น้ำปายไหลซอกซอนมาจากหุบเขาสูงชันสลับซับซ้อน

แม่น้ำปายเป็นแม่น้ำที่มีลักษณะคดเคี้ยว ไม่กว้างนัก พื้นที่น้ำตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ เต็มไปด้วยหาดกรวดและโขดหินผุดกลางน้ำเป็นช่วงๆ ตลอดเส้นทาง เป็นแนวป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากนานาชนิด

Pai Explorer

Time for Adventures Rafting Tour on the Pai River

การ ล่องแก่งแม่น้ำปาย เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่สนุกสนานตื่นเต้น ท้าทาย ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวมาก

จุดล่องแก่งแม่น้ำปายมีหลายแห่ง ที่นิยมกันคือ จุดล่องแก่งบ้านน้ำของ ในเขตอ.ปางมะผ้า การล่องแก่งจะล่องไปตามลำน้ำของ ลัดเลาะไปตามซอกภูเขาของป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และตั้งแค้มป์พักค้างคืนในป่าแห่งนี้หนึ่งคืน พอรุ่งเช้าก็พายเรือล่องแก่งไปตามแม่น้ำต่อไปจนบรรจบกับแม่น้ำปาย และไปสิ้นสุดการล่องแก่งที่ ที่ทำการแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ในเขตหมู่บ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รวมเวลาล่องแก่ง ในเส้นทางนี้คือ 2 วัน 1 คืน กิจกรรมระหว่างล่องแก่ง ที่น่าสนใจ คือ แช่โคลน และเยี่ยมชมน้ำตกซู่ซ่าอันลือชื่อของชาวไทยใหญ่ ซึ่งมีความสวยงาม และมีน้ำไหลตลอดปี การพักค้างแรมในแค้มป์นั้น บริษัทนำเที่ยวด้านการล่องแก่งจะเป็นคนจัดการเรื่องแค้มป์ที่พัก และอาหารการกินทั้งหมด ตลอดกิจกรรม

การล่องแก่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นไกด์และบังคับเรือยาง และการพายเรือต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำหรือ Leader ซึ่งสามารถแบ่งการล่องแก่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ
1. ช่วงต้นน้ำปายถึงอำเภอปาย เริ่มต้นที่ห้วยช้างเฒ่า หรือห้วยช้างแก้ว ห่างจากอำเภอปาย ตามระยะทางรถยนต์ประมาณ 16 กิโลเมตร ตามทางลำลองที่มุ่งสู่บ้านเวียงเหนือ และบ้านศาลาเมืองน้อย แล้วเริ่มล่องลำน้ำปายใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ถึงสะพานเวียงเหนือ หรือบ้านจอมพลใกล้ตัวอำเภอปาย การล่องแพสายนี้ควรใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันเต็ม โดยต้องพักแรมในคืนก่อนการเดินทางและหลังจากการล่องแพแล้วอีก 1 คืน

2. ช่วงจากอำเภอปายถึงอำเภอแม่ฮ่องสอน เริ่มต้นที่บ้านหมอแปง ห่างจากอำเภอปายโดยทางรถยนต์ประมาณ 30 กิโลเมตร ระยะทางการล่องแพทั้งหมดประมาณ 70 กิโลเมตร และต้องใช้เวลาประมาณ 2 วัน กว่าจะล่องถึงบ้านปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และต้องใช้แพถึง 2 ชุด เนื่องจากช่วงกลางของแม่น้ำปายมีจุดหนึ่งที่เป็นโตรกธารระดับน้ำต่างกัน คล้ายกับเป็นน้ำตกซึ่งไม่สามารถล่องแพผ่านได้ต้องขึ้นฝั่งข้ามเขาไปขึ้นแพ ชุดใหม่แล้วล่องต่อไป

3. ช่วงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถึงเขตชายแดนไทย – พม่า เริ่มต้นจากบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง ซึ่งห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 6 กิโลเมตร ล่องถึงบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งเป็นเขตต่อแดนระหว่างไทยกับพม่า ปกติแล้วในช่วงนี้นิยมนั่งเรือหางยาวมากกว่าล่องแพ

Pai Explorer

Time for Adventures Rafting Tour on the Pai River

และจากจุดนี้ผู้ที่นิยมล่องไพรด้วยการนั่งบนหลังช้างก็สามารถทำได้เช่นกัน การล่องเรือในช่วงนี้เป็นที่นิยมกันมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากทิวทัศน์แม่น้ำมีความสวยงาม และระดับน้ำลดหลั่นกันตลอดทาง ใช้เวลาในการไป – กลับ เพียง 2 – 3 ชั่วโมง

การล่องแก่งโดยใช้แพยาง ในเรือหรือแพยางลำหนึ่ง จะใช้คนพายประมาณ 6 คน รวมคนบังคับด้วยอีก 1คน

สนใจติดต่อหาข้อมูล ตารางการเดินทางและราคาจากบริษัทที่ให้บริการ การท่องเที่ยวด้านล่องแก่งแม่น้ำปาย คือ บริษัทไทยแอดเว็นเจอร์ ๑๕๐ หมู่ ๔ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ (๐๕๓) ๖๙๙-๑๑๑  เว็บไซต์ www.thairafting.com

 

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.