News

TH: TAT Focuses on Pai Projets

TAT Follow The Projects Focus On Pai

ชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปายเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมนากับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโครงการเที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืนระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2554 ที่ Montis Resort อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ประเด็นการบรรยายในกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมให้ “ปาย” เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ โดย คุณชัยสงค์ ชูฤทธิ์: รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผน

กรอบแนวคิด 7 Green และแนวทางการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเมืองปาย โดย คุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ: ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การดำเนินงานโครงการเที่ยวเหนือใส่ใจ เที่ยวไทยยั่งยืน และแนวทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเมืองปาย โดย คุณสุภกิตติ์ พลจันทร: ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

บอกเล่าประสบการณ์กิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ การมีส่วนร่วมของชุมชน และจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดย คุณณัฐวัฒน์ วัฒนประสิทธิ์: ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก จ.พิษณุโลก

แนวทางการต่อยอดความคิด จากแรงบันดาลใจ สู่การปฏิบัติจริง โดย คุณรุ้งลาวัลย์ ชิดนายี ตัวแทนผู้ประกอบการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ปี 2553

นำเสนอผลสรุปการสำรวจความคิดเห็นมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และชี้แจงการทำกิจกรรมกลุ่ม/ระดมความคิดเห็นโดย Moderator

นำเสนอแผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ปายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์และ ระดมความคิดเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินงานในอนาคตระหว่างภาครัฐและเอกชน

การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดจากกิจกรรมที่สมาชิกฯได้เข้าร่วมในวันที่ ๒-๔ กันยา ปลูกหญ้าแฝก และ พบปะตัวแทนซื้อ จาก สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (สทอ.) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองตลาด ภาคเหนือ สาระสำคัญในโครงการครั้งนี้

เพื่อเข้าใจแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับ “เมืองปาย” และรักษาคุณค่า ของแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าทางการตลาดจากการท่องเที่ยว โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของ “เมืองปาย”

ชมรมฯจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรม และการเสวนาในวันที่ ๖-๗ กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการเสวนาที่ “สำคัญ”  เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกชมรมฯทุกท่าน รวมทั้งผู้ประกอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้และความเข้าใจแนวทางการท่องเที่ยวของ “เมืองปาย” เพื่อจะนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อปายเต็มร้อย เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ติดต่อได้ที่คุณกบ โทร: 085 037 7188 หรือคุณชาลี โทร: 081-733 9055

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.