News

TH: Princess Sirindhorn Visited MHS

Pai Explorer

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จแม่ฮ่องสอน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

เวลา 08.30 น วันที่ 16 มกราคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 2 หมู่ที่ 5 บ้านปงยาม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เสด็จมาถึงโรงเรียน ฯ พระราชทานสิ่งของแก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ผู้ดูแลเด็ก ผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว เสด็จขึ้นอาคารเรียนลงนามพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก พระราชทานเข็มเชิดชูเกียติแก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การสาธิตการเรียนการสอนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนห้องสมุดห้องเด็กก่อนวัยเรียน และโครงการอาหาร-ห้องครัว และทรงเยี่ยมราษฏรที่มารับเสด็จ

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปงยาม หมู่ที่ 5 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 24 ธันวาคม 2533 กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 33 ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตามที่ราษฎรร้องขอ โดยสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาด 5×12 เมตร หลังคามุงแฝก ฝาใช้ไม้ไผ่ขัดแตะและใช้ชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปงยาม วันที่ 19 เมษายน 2535 ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยกรุงเทพฯ บริจาคเงินจำนวน 335,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด 9x54x6 เมตร จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน บ้านพักครู ห้องน้ำและห้องส้วม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2536 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ 2” ตามนามของผู้บริจาค วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จฯ ไปทรงงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในพื้นที่บ้านปุงยาม และใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ทรงงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2536 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 ครั้งที่ 3 วันที่15 มกราคม 2550 ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 2555 ปัจจุบันโรงเรียน ฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ จากเวลา 10.05 น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวโดย : ดำเนิน ท้วมจอก

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.