News

TH: GOV Cabinet Meeting in CM

Pai Explorer, Pai, Thailand

จับตา! “ครม.”สัญจรเชียงใหม่” เสนอ”ย่ิงลักษณ์”จัดหนักเพื่อบ้านเกิด มีทั้งรถไฟความเร็วสูง และขยายสนามบิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 ม.ค. เวลา 09.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ครั้งที่ 2/2555

แต่ในครั้งนี้จะเป็นการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่ 1 หรือครม.สัญจร ซึ่งจะย้ายวันประชุมจากเดิมจะประชุมทุกวันอังคาร และยังเป็นการย้ายสถานที่ประชุมจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) ทำเนียบรัฐบาล ไปประชุมที่หอประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครม.สัญจรนั้นจะมีขึ้นทุกเดือน โดยมีการกำหนดเวลาและสถานที่คร่าวๆ ล่วงหน้าไว้บ้างแล้ว โดยในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ จะประชุมที่ จ.ขอนแก่น , 19-20 มี.ค. จัดประชุมที่ภาคใต้ โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นผู้พิจารณาเลือกจังหวัด และวันที่ 23-24 เม.ย.จะจัดประชุมที่ภาคกลาง โดยให้นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน เป็นผู้พิจารณาเลือกจังหวัด

อย่างไรก็ตามในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้น ทางหน่วยงานต่างๆได้มีการส่งเรื่องเข้ามายังสำนักเลขาธิการครม. เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมครม.จำนวนหลายวาระเช่นเคย
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอเรื่อง การถวายพระสมัญญา “บิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย” แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรหมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวม 3 ฉบับ / เสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปี และนิรโทษกรรมภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ) และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปี และนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ) จำนวน 2 ฉบับ /เสนอร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล) และร่างพรบ.รถยนต์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล) จำนวน 2 ฉบับ / เสนอผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน (ATM) ครั้งที่ 17 และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน – ประเทศคู่เจรา

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอวาระเพื่อทราบ ในเรื่องที่รัฐบาลรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย / ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายปีแยร์ แมซ (Pierre Metz) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ
กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนพ.ย. 2554

สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีระหว่างนายแพทย์เหวง โตจิราการ ฟ้องครม.กับพวกรวม 2 คน ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนมติครม. เรื่องกฎเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเสนอรายงานประจำปี 2553 ศาลรัฐธรรมนูญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ผลกระทบจากการปรับเงินสงเคราะห์การทำสวนยาง (Cess)

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 2554 – 30 พ.ย. 2554)

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี ฐานะกำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอครม.คณะที่ 1 (ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 4/2554 ขออนุมัติปรับโครงสร้างและอัตรากำลังข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ

นอกจากหน่วยงานส่วนกลางจะเสนอวาระเข้าสู่ที่เป็นเพียงวาระเบาๆ เข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีในส่วนของหน่วยงานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดทางภาคเหนือก็เตรียมเสนอวาระเข้าพิจารณาเพื่อพัฒนาพื้นที่ด้วย โดยมีรายงานข่าวจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมวาระนำเสนอครม.เพื่อพัฒนาโครงการ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโลจิสติกส์ ด้านท่องเที่ยว ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการจากงบกลางประจำปี 2555 รวม 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 200 ล้านบาท โครงการจัดระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดินเพื่อพัฒนานครเชียงใหม่ งบประมาณ 180 ล้านบาท โครงการพัฒนาโครงข่ายในเขตผังเมืองรวมเชียงใหม่ งบประมาณ 742 ล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,908.154 ล้านบาท

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข งบประมาณ 2,000 ล้านบาท โครงการอุทยานเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ภาคเหนือ งบประมาณ 3,800 ล้านบาท โครงข่ายถนนวงแหวนรอบ 4 ของเชียงใหม่ โครงการแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว โครงการโรงกำจัดขยะ มูลค่าโครงการละ 1,000 ล้านบาท เสนอย้ายโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่ มูลค่า 16,000 ล้านบาท กลับคืนสู่พื้นที่เชียงใหม่

ด้านหอการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนบน เตรียมเสนอเรื่องรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์เชื่อมเชียงราย-เชียงใหม่ การบริการจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เสนอให้รัฐบาลประกาศให้ปี 2555 เป็นปีแห่ง MICE หรือการประชุมสัมมนาเพื่อให้มีคนเดินทางมาจัดการประชุมสัมมนาที่เชียงใหม่ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และขอสนับสนุนให้มีการเปิดด่านกิ่ว ผาวอก บ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว และขอการสนับสนุนเที่ยวบินตรงมาลงท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ และให้มีการยืดอายุกลุ่มพำนักระยะยาว (ลองสเตย์) เป็น 3 ปี จากเดิมเพียง 1 ปี

นอกจากนี้ กลุ่มหอการค้าภาคเหนือตอนบน ยังเตรียมเสนอวาระเรื่องการขุดเจาะอุโมงค์ระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่านบ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งในเบื้องต้นมีประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนการขุดเจาะอุโมงค์ดังกล่าว ซึ่งผลพวงจากการขุดอุโมงค์ดังกล่าวนั้น ทางกลุ่มหอการค้าให้เหตุผลว่าเมื่อรัฐบาลพม่าเปิดเมืองหลวงแห่งใหม่ เมืองเนปิดอ ซึ่งอยู่ใกล้กับ จ.แม่ฮ่องสอน ก็จะสามารถส่งสินค้าต่าง ๆ ไปยังพม่าได้ สร้างความเจริญให้กับ จ.แม่ฮ่องสอน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เสนอของบลงทุนเพิ่มเติม100 ล้านบาท เพื่อสร้าง private jet terminal รองรับอากาศยานส่วนบุคคล เสนอย้ายแฮงการ์ (hangar) หรือโรงเก็บเครื่องบินของกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ไปไว้ที่ด้านใต้สุดของสนามบิน เพื่อขยายลานจอดอากาศยาน หรือสร้างหลุมจอดเครื่องบินขนาดใหญ่เพิ่มอีก 2 หลุม ซึ่งจะสามารถจอดเครื่องบินลำเล็กได้ 15 ลำ ภายใต้งบประมาณประมาณ 80 ล้านบาท

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.