News

TH: Pai Afternoon Market Forced to Move

Pai Explorer, Pai, Thailand

นายกฯปายชี้แจงกรณียกเลิกขายสินค้าบริเวณทางเท้าถนนเขตเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลปาย ชี้แจงกรณีผู้ประกอบการจะประท้วงที่ยกเลิกขายสินค้าทางเท้า

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2555 นายสมพร ชวฤทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปาย กล่าวเปิดเผย ว่า กรณีที่ผู้ประกอบการขายสินค้าบริเวณข้างทางเท้าถนนเข้าสำนักงานเทศบาลจะมี การรวมตัวกันประท้วงเนื่องจากความไม่พอใจที่ทางเทศบาลได้ยกเลิกการผ่อนผันใน บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้น เนื่องจากว่าการผ่อนผันได้ครบกำหนดที่เทศบาลได้ขออนุญาตไว้กับทางตำรวจภูธร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้นำหนังสือที่ตำรวจภูธรมีคำสั่งออกมาปิดประกาศให้ผู้ประกอบการได้ทราบ จึงทำให้เกิดความไม่พอใจ นายสมพร กล่าวอีกว่า ที่เป็นสาเหตุของการจะประท้วงความไม่พอใจนั้นเพราะแต่เดิมเทศบาลไม่มีตลาด ที่จำหน่ายสินค้า จึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่สองข้างทางเท้าถนนเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามาจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นการชั่วคราว และผู้บริหารชุดก่อนก็ได้ก่อสร้างอาคารตลาดสดเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ย้าย ที่จำหน่ายเข้าไป จนมาถึงผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ปรับปรุงตลาดสดจนเรียบร้อยพร้อมที่จะดำเนิน การจำหน่ายสินค้าไปตามปกติ

ซึ่งก็มีผู้ประกอบการกว่าร้อยรายที่เข้าไปอยู่ในตลาดสด แต่จะมีไม่ถึงสิบรายที่ไม่ยอมเข้าไปอยู่ในตลาดโดยจะใช้พื้นที่ริมทางเท้า เป็นที่จำหน่ายสินค้า เพราะบางรายได้ค่าเช่าพื้นที่หน้าบ้านจากผู้จำหน่ายสินค้า แต่เทศบาลก็ไม่ได้บังคับเพราะได้ส่งคืนพื้นที่ให้ตำรวจภูธรจังหวัดแล้ว ต่อไปก็เป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับเส้นทางที่ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้านั้นเป็นเส้นทางที่เข้าไปสำนัก งานเทศบาล ซึ่งมีทั้งตลาดสด ศูนย์เด็กเล็ก และเป็นสถานที่เก็บรถดับเพลิง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ก็จะเข้าออกลำบากเพราะผู้คนเดินซื้อสินค้ารวมทั้ง สิ่งของก็วางเต็มไปหมดเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่ถ้าถามชาวอำเภอปายทั้งหมดทุกคนเห็นด้วยที่จะให้ผู้ประกอบการไปอยู่ใน พื้นที่ตลาดสดของเทศบาลอย่างเป็นระเบียบ.

ข่าวโดย : สมาน ต้นใส/สวศ.แม่ฮ่องสอน

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.