Events, News

TH: Charming MHS Photo Contest

Pai Explorer

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม มีการผสมผสานของวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างกลมกลืน ท่ามกลางความสงบร่มเย็น และความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาทำให้เกิดเป็นงานประเพณีที่มีเอกลักษณ์ที่งดงามและโดดเด่น

เป็นเสมือนมนต์เสน่ห์ที่ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเพื่อเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอนได้กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” ขึ้น เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและผู้รักการถ่ายภาพได้มีส่วนร่วมในการส่งภาพถ่ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมในโครงการดังกล่าว โดยภาพที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ประเภทกิจกรรม งานประเพณีสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยระบุชื่อภาพและที่มาของภาพตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้ รายละเอียดและใบสมัคร

หลักเกณฑ์ในการส่งภาพถ่าย
1. การถ่ายภาพภายใต้ concept ?มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน? หรือ ?Charming Mae Hong Son?
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยภาพถ่ายกิจกรรม งานประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจของแต่ละอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง หรืออำเภอสบเมย
3. ภาพที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นดิจิตอล บันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมทั้งพิมพ์ภาพ ขนาด 10 x 12 นิ้ว
4. ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล หรือ 300 dpi แต่ไม่เกิน 400 dpi และใช้นามสกุล JPG หรือ TIFF เท่านั้น
5. ตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดและประวัติความเป็นมาของภาพอย่างสั้นๆ
6. ภาพที่ใช้ประกวดสามารถปรับสีตกแต่งแก้ไขด้านเทคนิคได้ เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้เป็นผิดไปจากความเป็นจริง
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละไม่เกิน 4 ภาพ เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น (เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555)
8. ขยายเป็นภาพสี โดยมีความกว้าง 10 x 12 นิ้ว ติดภาพลงบนกระดาษการ์ดแข็งสีอ่อน ขนาดไม่เกิน 20 x 24 นิ้ว ด้านหลังกระดาษการ์ดแข็ง โดยกรอกชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ภาพ ชื่อภาพ ให้ครบ
9. ส่งมอบภาพสีพร้อม Digital File ที่มีคุณสมบัติ High Resolution (ไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi) โดยบันทึกลงบนแผ่น CD ภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานภาพถ่ายของบุคคลอื่นมาใช้ในการประกวด และหากนำภาพ ถ่ายที่ได้รับรางวัลเป็นการนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ ทาง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอนถือว่าการตัดสินนั้นเป็นโมฆะ โดยขอยกเลิกการตัดสินการประกวดภาพถ่ายของบุคคลดังกล่าวในการประกวดภาพถ่ายประเภทอื่น ๆ ในการจัดโครงการครั้งนี้ด้วย
10. ผู้ส่งภาพเขาประกวดหัวข้อ ?มนต์เสน่ห์แม่ฮ่องสอน? ทุกคนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท และสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 4 ภาพต่อการประกวดแต่ละประเภท และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
11. ในการประกวดภาพถ่ายหรือไฟล์ต้นฉบับ ที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ ททท. ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
12. ผู้ส่งภาพทุกคนจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมการสมัครประกวดภาพถ่ายด้วย
13. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดยินยอมให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของ ททท. ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
14. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
15. เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ส่งทางไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่า โครงการประกวดภาพถ่าย และส่งถึง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-612982-3

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประเภทรางวัล
1) ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว
1. รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

2) ประเภทกิจกรรม งานประเพณี
1. รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

ประกาศผลการตัดสิน
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอนจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 31 สิงหาคม 2555

Pai Explorer

Charming MHS Photo Contest

 

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.