Hilltribe Cultures

TH: Poi Sang Long Ceremony in Pai

Pai Explorer

งานปอยส่างลอง ที่วัดป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นประเพณีการบวชสามเณรช่วงภาคฤดูร้อน ให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาธรรมมะแล้วเป็นการสืบสานประเพณีของชาวไทยใหญ่

ในขบวนแห่จะพบกับเด็ก ๆ ที่แต่งกายเหมือนกษัตริย์องค์น้อยแล้วแห่รอบเมืองก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นสามเณร

ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าการได้ทำบูญในประเพณีปอยส่างลองนี้จะได้บุญกุศล เป็นสิริมงคลแก่เด็กและครอบครัว

ท่านสามารถเห็นประเพณีปอยส่างลองนี้ได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งอำเภอปายด้วยในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี

ข่าว/ภาพ โดย สุวิทย์ พันธ์หว้า

Pai Explorer

Poi Sang Long Ceremony in Pai

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.