Featured Articles

TH: Experience Real Pai Life via Homestay

Pai Explorer

การท่องเที่ยวในชุมชน หรือการท่องเที่ยวในชนบท เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น จากแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่มองเห็นว่าชุมชนหรือคนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น น้ำตก ภูเขา วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิต

ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของชุมชน และส่งเสริมให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชน คือไม่ได้ทำธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอาชีพหลัก นักท่องเที่ยวไม่มาคนในชุมชนก็ยังมีอาชีพ และทำมาหากินตามปกติ แต่ครั้นมีนักท่องเที่ยวหรือแขกมาเยี่ยมเยือน ชุมชนก็สามารถต้อนรับและให้บริการแก่แขกหรือนักท่องเที่ยวได้

โฮมสเตย์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ผูกพันกับธรรมชาติ โบราณสถานอันล้ำค่า และประเพณีวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ใครสนใจที่พักแบบโฮมสเตย์ ของอำเภอปาย เข้าไปดูข้อมูลได้ที่ http://paitourismclub.com

Pai Explorer

Experience Pai’s Life with Homestay

About the Author

Boom

(Vanisha Vorakuldamrong) is the Publisher of the Pai Explorer Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.