All posts tagged 'ทะเล'

Pai Explorer

TH: MOO JOOM ZAP Restaurant – BBQ Style in Pai

ร้านหมูจุ่มแซบเว่อร์อำเภอปาย หากจะกล่าวถึงประวัติหรือความเป็นมาของร้านหมูกระทะหรือหมูจุ่ม ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยของเรานั้น ว่าเริ่มต้นได้อย่างไรหรือเข้ามาเมื่อไร คงเป็นเรื่องลำบากกันทีเดียว