All posts tagged 'เข้าท่า'

Pai Explorer

TH: “Khao Tha Cafe” the Best Coffee Shop in Pai

“เข้าท่า” ร้านกาแฟคุณภาพคับแก้ว เมื่อพูดถึงศิลปะนั้น เราอาจแยกแยะได้หลากหลายแขนง หลายคนกล่าวไว้ว่าการใช้ชีวิตเองก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง แต่ในคำกล่าวเหล่านั้นก็ยังต้องมีการแยกแยะตามความชอบและรสนิยมกันอีกทอดหนึ่ง