All posts tagged 'Arts'

Karen Mae Ping Vilage

TH: Karen Mae Ping Hilltribe Village

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง ปัจจุบัน บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทัดเทียมกับ คนเมือง ลักษณะบ้านเรือนบางส่วนเปลี่ยนจากแบบชาวกะเหรี่ยง ซึ่งทำจากไม้ไผ่และหลังคาใบตองตึงหรือหญ้าคากลายเป็นบ้านปูน หลังคามุงสังกะสี แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเอกลักษณ์ คือภาษาพูดและการแต่งกาย อีกทั้งงานหัตถกรรมทอผ้ายังคงไว้แบบเดิม งานทอผ้านี้เป็นที่มาของโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงแม่ปิงมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง กระเป๋าสตางค์ หมวก ผ้าหลากหลายชนิด …