All posts tagged 'Best'

Pai Explorer

TH: The Best Burger in Pai

เบอเกอร์เฮาท์ ร้านเบอร์เกอร์ที่ไม่ได้มีดีแค่เบอเกอร์ ร้านอาหารในอำเภอปายนั้นเกิดขึ้นมากมาย บ้างก็ก็เกิดขึ้นแล้วก็ปิดตัวลงไปในระยะสั้น บ้างก็เกิดขึ้นและยืนหยัดอยู่เป็นเวลายาวนาน เนื่องด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป

Pai Explorer

TH: “Khao Tha Cafe” the Best Coffee Shop in Pai

“เข้าท่า” ร้านกาแฟคุณภาพคับแก้ว เมื่อพูดถึงศิลปะนั้น เราอาจแยกแยะได้หลากหลายแขนง หลายคนกล่าวไว้ว่าการใช้ชีวิตเองก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง แต่ในคำกล่าวเหล่านั้นก็ยังต้องมีการแยกแยะตามความชอบและรสนิยมกันอีกทอดหนึ่ง

Tom Yum Gung at Nong Best Restaurant

EN: Nong Best, Tom Yum Pla Kung

Nong Best is a Thai restaurant located about 500 meters past the highway 1095 traffic lights on the …