All posts tagged 'Chai'

Pai Explorer

TH: Homemade Chai Tea @Art in Chai

ถ้าจะกล่าวถึงอินเดียนั้น คงต้องยอมรับถึงเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของชาวอินเดียคือ การดื่มชา ชาวอินเดียนิยมดื่มชากันทั่วหัวระแหง

The Art in Chai

EN: The Art in Chai

The Art in Chai is a throwback to days of old in Pai. A warm little hotchpotch of …