All posts tagged 'Message'

Royal Message on the Occasion of New Year 2014

TH/EN: Royal Message on the Occasion of New Year 2014

ในหลวง’พระราชทานพรและส.ค.ส.ปีใหม่ 2557 เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของทุกปี ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างเฝ้ารอรับพระราชทานพรปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันถือเป็นมหามงคลยิ่งต่อคนไทยทั้งชาติ และในโอกาสที่วันปีใหม่กำลังจะเวียนมาถึงอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ณ วังไกลกังวล เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 …