All posts tagged 'Necks'

Pai Explorer

TH: Visit the Karen Long Necks

เที่ยวบ้านในสอยนั่งเรือไปชมวิถีชีวิตชาวปาดอง เมื่อเอ่ยถึงกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีการนำห่วงทองเหลืองมาพันรอบคอหลายคนคงถึงนึกกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชื่อ “ปาดอง” ด้วยความที่มีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายซ้อนเร้นอยู่ในหุบเขา ทำให้การเดินทางเข้าไปยังถิ่นที่อยู่ของปาดองค่อนข้างยากลำบาก