All posts tagged 'of Pai'

Pai Explorer

TH: The Pai Beverly Hills in the Rainy Season

ภาพทุ่งนา ภูเขา สวยๆ หน้าฝนที่ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย ที่ใครๆว่าเป็น Beverly Hills ของเมืองไทย