All posts tagged 'Tu'

Pai Explorer

TH: TU. Meeting to Raise the Safety of Foreign Tourists in Pai

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจาก วช. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามมาตรฐานสากล (พื้นที่ต้นแบบ) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย ชั้น ๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๙ สิงหาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี …